System zarządzania energią (ISO 50001)

System zarządzania energią (ISO 50001)
Wdrażanie i szkolenia – system zarządzania energią (ISO 50001)

Z systemem zarządzania środowiskiem (ISO 14001) związany jest bardzo ściśle system zarządzania energią oparty o standard ISO 50001.

Kto może wdrażać ISO 50001?

System ISO 50001 jest skierowany do wszystkich organizacji, którym ochrona środowiska poprzez racjonalne korzystanie z różnych form energii jest  domeną działania.  Wdrożenie tego systemu nie jest uzależnione od skali i zakresu produkcji oraz usług, czy też od miejsca prowadzenia działalności. Tak więc jest to system dla każdej organizacji, w tym dla administracji publicznej, która ma dawać przykład proefektywnościowych działań w tym zakresie, do których jest zobowiązana z mocy przepisów prawa.

Organizacja Dr Halicki i Partnerzy wdrażają powyższy system według poniższej procedury:

  • Audit „zerowy” u Klienta (diagnoza dotychczasowego systemu zarządzania organizacją),
  • Wydanie przez najwyższe kierownictwo decyzji o ustanowieniu systemu i wyznaczeniu przedstawiciela najwyższego kierownictwa).
  • Ustalenie planu wdrażania systemu.
  • Szkolenie pracowników organizacji.
  • Sporządzenie dokumentacji i wdrożenie jej do praktyki gospodarczej (administracyjnej).
  • Przeprowadzenie auditu wewnętrznego w Organizacji przez auditorów wewnętrznych.
  • Przeprowadzenie przeglądu zarządzania przez najwyższe kierownictwo organizacji.
  • Przeprowadzenie auditu certyfikującego przez niezależną jednostkę certyfikująca.

Uzyskanie przez organizację certyfikatu na zgodność z którymkolwiek  z wymienionych wyżej systemów zarządzania nie kończy więzi z naszymi Klientami.  Opiekujemy się nimi nadal, świadcząc różne usługi po rozsądnych cenach.

Skontaktuj się z nami, czekamy.

Sukces Organizacji jest naszym sukcesem!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzyskanie przez organizację certyfikatu na zgodność z jakimkolwiek standardem zarządzania nie kończy więzi z naszymi Klientami. Opiekujemy się nimi nadal, świadcząc różne usługi po rozsądnych cenach.

Sukces Organizacji jest naszym sukcesem!!!