System BHP – ISO 45001, BS OHSAS oraz PN-N 18001

System BHP – ISO 45001, BS OHSAS oraz PN-N 18001

ISO 45001, OHSAS lub PN-N 18001:2004 – szkolenie i wdrażanie

Czy warto posiadać wdrożony system zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu ISO 45001,  OHSAS lub PN-N 18001:2004?

Postawione pytanie ma charakter retoryczny. Przesłanek wskazujących na celowość, konieczność i niezbędność wdrażania takich standardów jest bardzo wiele, chociażby z powodu licznych wymagań prawnych, których niespełnienie przez organizację skutkuje sankcjami służbowymi, odpowiedzialnością cywilną, administracyjną oraz karną.

Stąd nie bez znaczenia jest zastosowanie właściwej metodyki wdrażania tych systemów, aby dokonać ich aplikacji z uwzględnieniem wszystkich wymagań.

Organizacja Dr Halicki i Partnerzy wdrażają powyższy system według poniższej procedury:

  • Audit „zerowy” u Klienta (diagnoza dotychczasowego systemu zarządzania organizacją),
  • wydanie przez najwyższe kierownictwo decyzji o ustanowieniu systemu i wyznaczeniu przedstawiciela najwyższego kierownictwa),
  • Ustalenie planu wdrażania systemu,
  • Szkolenie pracowników organizacji,
    Sporządzenie dokumentacji i wdrożenie jej do praktyki gospodarczej (administracyjnej),
  • Przeprowadzenie auditu wewnętrznego w Organizacji przez auditorów wewnętrznych,
  • Przeprowadzenie przeglądu zarządzania przez najwyższe kierownictwo organizacji,
  • Przeprowadzenie auditu certyfikującego przez niezależną jednostkę certyfikująca.

Uzyskanie przez organizację certyfikatu na zgodność z którymkolwiek  z wymienionych wyżej systemów zarządzania nie kończy więzi z naszymi Klientami.  Opiekujemy się nimi nadal, świadcząc różne usługi po rozsądnych cenach.

Sukces Organizacji jest naszym sukcesem!!!