Szkolenia – „przejście” na znowelizowane normy ISO

Szkolenia – „przejście” na znowelizowane normy ISO

Szkolenia ISO -przejścia na znowelizowane normy!

Wiemy doskonale z jakimi problemami borykają się obecnie organizacje dostosowujące swoje systemy zarządzania do wymagań znowelizowanych norm ISO, np. ISO 9001: 2015 czy ISO 14001:2015. Wynika to z dużej liczby oraz złożoności wprowadzonych zmian, których zrozumienie oraz zaprojektowanie sposobu ich wykonania przez organizację nie jest, jak się okazuje, sprawą łatwą i przyjemną.

Dr Halicki i Partnerzy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Państwa, proponując szkolenia z tego zakresu według poniższego programu.

1. Założenia organizacyjno-metodyczne szkolenia

1.1 Cel szkolenia: zapoznać słuchaczy ze zmianami zawartymi w znowelizowanej normie ISO będącej przedmiotem szkolenia (np. ISO 9001, ISO 14001 itp.), omówić możliwe sposoby ich spełnienia w organizacji w zakresie dokumentacji oraz implementacji poprzez sporządzenie 1-2 przykładowych wzorów udokumentowanej informacji utrzymywanej lub przechowywanej dla nowo wprowadzonych wymagania standardu mającego zastosowanie w organizacji.

1.2 Uczestnicy szkolenia: szkolenie przeznaczone jest dla osób:

 • pełniących funkcję pełnomocnika ds. systemu zarządzania, np. SZJ lub SZŚ, wg obowiązujących jeszcze norm ISO, np. ISO 9001:2008,
 • ubiegających o pełnienie funkcji pełnomocnika ds. systemu zarządzania opartego o znowelizowane już normy ISO, np. ISO 9001 oraz ISO 14001,
 • pełniących funkcję auditora wewnętrznego ds. systemu zarządzania, np. SZJ lub SZŚ wg obowiązujących jeszcze norm ISO,
 • ubiegających się o pełnienie funkcji auditora wewnętrznego ds. systemu zarządzania opartego o znowelizowane normy ISO , np. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
 • innych niż wymienionych powyżej, które z mocy decyzji podjętej przez przełożonego są odpowiedzialne za weryfikację i dostosowanie wymagań funkcjonującego systemu zarządzania w organizacji do wymagań znowelizowanej normy, a także tych, dla których poznanie i zrozumienie wymagań znowelizowanego standardu/ów jest celowe lub konieczne i niezbędne.

1.3. Czas trwania szkolenia: uzależniony od koncepcji szkolenia i wynosi:

 • 8 godzin (1 dzień) lub
 • 16 godzin (2 dni).

1.4. Forma szkolenia:

 • szkolenia zamknięte (na zamówienie w obiekcie klienta lub innym),
 • szkolenia otwarte (powszechna dostępność).

2. Program szkolenia 8 godzinnego

2.1 Terminologia w znowelizowanej normie ISO będącej przedmiotem szkolenia (wykład z dyskusją).

2.2 Omówienie nowych wymagań zawartych w znowelizowanej normie ISO będącej przedmiotem szkolenia (wykład z dyskusją).

2.3 Przykłady rozwiązań 1-2 wymagań normy ISO będącej przedmiotem szkolenia (wykład z dyskusją).

2.5 Zaprojektowanie przez słuchaczy, pod nadzorem konsultanta, 1. wybranego wymagania normy będącej przedmiotem szkolenia.z uwzględnieniem przedmiotu działalności organizacji, na rzecz której słuchacze świadczą pracę (warsztaty).

2.6 Weryfikacja wiedzy objętej programem szkolenia (test).

Potwierdzenie odbycia szkolenia: certyfikat uczestnictwa w szkoleniu z zakresu wymagań znowelizowanej normy będącej przedmiotem szkolenia (np. EN ISO 9001:2015 lub EN ISO 14001:2015).

3. Program szkolenia 16. godzinnego

3.1 Terminologia w znowelizowanej normie ISO będącej przedmiotem szkolenia (wykład z dyskusją).

3.2 Omówienie nowych wymagań zawartych w znowelizowanej normie ISO będącej przedmiotem szkolenia (wykład z dyskusją).

3.3 Zespołowe [konsultant i przedstawiciel (e) organizacji] projektowanie sposobu spełnienia wymagań normy będącej przedmiotem szkolenia.z uwzględnieniem przedmiotu działalności organizacji wg poniższych kroków:

 • wspólne czytanie wymagania normy,
 • wspólne omówienie sposobu jej spełnienia przez organizację,
 • wspólne sporządzenie wzoru udokumentowanej informacji utrzymywanej oraz przechowywanej.

Uwaga: kroki powyższe dotyczą wszystkich wymagań normy.

2.6 Korzyści szkolenia 16 godzinnego

 • przedstawiciele organizacji poznają wymagania normy będącej przedmiotem szkolenia, gdyż są czynnymi uczestnikami ich analizy a następnie współtwórcami sposobu spełnienia przez organizację,
 • szkolenie sfinalizowane zostanie opracowaniem kompletnej udokumentowanej informacji adekwatnej do przedmiotu działalności organizacji, wymaganej przez normę będąca przedmiotem szkolenia.

Potwierdzenie odbycia szkolenia: certyfikat uczestnictwa w szkoleniu z zakresu wymagań znowelizowanej normy będącej przedmiotem szkolenia (np. EN ISO 9001:2015 lub EN ISO 14001:2015).

Szanowni Państwo!

Jesteśmy przekonani, że skomponowany zakres tematyczny programu szkolenia oraz metody jego przeprowadzenia, a także wykwalifikowana kadra trenerska z bogatym uczelnianym dorobkiem dydaktycznym i naukowym oraz z kilkunastoletnim dorobkiem auditorskim różnych systemów zarządzania oraz ich wdrażania, w tym dotyczących wyrobów medycznych, zaspokoją Państwa oczekiwania szkoleniowe.

Dr Jerzy Halicki